BAGTERP
IDRÆTSFORENING
Vedtægter
 
Vedtægter for Bagterp Idrætsforening af 30. januar 1917


§ 1. Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er Bagterp Idrætsforening (BIF). Den består af afdelinger for hver enkelt sportsgren og en hovedbestyrelse. Foreningens formål er at tilbyde breddeidræt, samtidig med at foreningen fastholder og udvikler egne talenter. Der lægges især vægt på at fremme børn og unges interesse for og kendskab til idræt og andre sunde fritidsbeskæftigelser. Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune.


§ 2. Hovedbestyrelsen

BIF ledes af hovedbestyrelsen, hvis forretningsudvalg består af formand, kasserer og sekretær. Disse 3 vælges af generalforsamlingen. Udover forretningsudvalg består hovedbestyrelsen af afdelingernes formænd, det vil sige en repræsentant for hver afdeling.

Formanden leder BIF’s anliggender i forening med hovedbestyrelsen. Han handler alene i presserende sager, som han derefter redegør for på det førstkommende bestyrelsesmøde. Under formandens forfald træder kassereren i et og alt i hans sted. Sekretæren udfærdiger referat af hovedbestyrelsens møder. Dette sendes til hovedbestyrelsens medlemmer. 

Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Møderne ledes af formanden eller kassereren. BIF tegnes af formanden sammen med et forretningsudvalgsmedlem. 

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for hele foreningens samlede regnskab og budget.

Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at optage lån i forbindelse med drift af foreningen, men medlemmerne hæfter ikke personligt. Hvis der ikke blandt hovedbestyrelsen er enstemmighed for optagelse af lån, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, eller det skal vedtages på den ordinære generalforsamling.

Hovedbestyrelsesmøde afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller når 2 hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker det. Til løsning af foreningsopgaver, der ikke naturligt henhører under afdelingernes aktiviteter, kan hovedbestyrelsen nedsætte udvalg. 


§ 3. Generalforsamling

Generalforsamlingen, der foruden forretningsudvalget består af 5 delegerede fra hver afdeling, er BIF’s øverste myndighed. Den afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges den. Til vedtagelse af nye vedtægter eller ændringer i bestående vedtægter kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Samtlige medlemmer, der ikke er i kontingentrestance i deres afdeling, har adgang til generalforsamlingen og ret til at udtale sig på denne.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til afdelingernes medlemmer.


§ 4. Ordinær generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent.
2.    Formandens beretning.
3.    Regnskab.
4.    Forslag.
5.    Budget.
6.    Valg af formand, kasserer og sekretær, der vælges for 2 år ad gangen. Formanden og sekretæren vælges i lige årstal, og kassereren vælges i ulige årstal.
7.    Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.
8.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9.    Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dirigenten, der leder generalforsamlingen, underskriver sekretærens referat senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 


§ 5.  Ekstraordinær generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling er underkastet de i § 3 nævnte bestemmelser.


§ 6.  Regnskab og revision

Hovedkassereren sammenstiller afdelingernes regnskaber til ét samlet regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Hovedkassereren er ansvarlig for BIF’s regnskab samt udfærdigelse og rettidig indsendelse af ansøgning om tilskud efter diverse tilskudsordninger.

Hovedkassereren har til enhver tid ret til at kontrollere afdelingernes medlemslister og regnskab. 

Senest 14 dage før generalforsamlingen skal hver afdeling overgive afsluttet og revideret regnskab til hovedkassereren. Regnskabet afsluttes pr. 31. december og fremlægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse og status over foreningens aktiver og passiver. Revisionspåtegningen skal udvise, at beholdningerne er kontrolleret og konstateret til stede.


§ 7. Kontingent

Kontingent til BIF fastsættes af hovedbestyrelsen inden afdelingernes afdelingsmøder og indbetales på baggrund af medlemstallet pr. 31. december.


§ 8. Æresmedlemmer

Forslag kan indstilles af afdelingerne til hovedbestyrelsens afgørelse.


§ 9. Oprettelse af ny afdeling

Oprettelse af en ny afdeling under BIF kan efter stiftende afdelingsmøde indstilles til hovedbestyrelsens afgørelse med en skriftlig ansøgning:

1.    Referat af stiftende afdelingsmøde.
2.    Afdelingens navn og formål.
3.    Anlægs- og driftsbudget.
4.    Krav til faciliteter.

For afdelingens virksomhed i øvrigt gælder det i § 10 anførte.


§ 10. Afdelingens virksomhed

Som anført i § 1 består BIF blandt andet af afdelinger for hver enkelt sportsgren. BIF’s afdelinger og deres medlemmer er forpligtet til at overholde BIF’s vedtægter. BIF er desuden tilsluttet DIF, DGI samt diverse specialforbund, hvorfor alle også er omfattet af deres love og bestemmelser. Overtrædelse kan medføre karantæne eller eksklusion.

Afdelingerne er ansvarlige for egen økonomi, drift og udvikling indenfor aftalte rammer med hovedbestyrelsen. 

Som medlemmer i afdelingerne kan alle personer optages, medmindre der er særlige forhold, der taler herimod. Udmeldelse skal ske til afdelingens kasserer efter afdelingens nærmere bestemmelse. Eksklusion af et medlem kan ske på beslutning af afdelingsbestyrelsen, hvis medlemmet ikke overholder vedtægterne eller ved en enstemmig hovedbestyrelse. Afdelingsbestyrelsens beslutning kan af det ekskluderede medlem indankes for den førstkommende generalforsamling i BIF, hvor det pågældende ekskluderede medlem selv skal forlægge sin sag.

Afdelingen afholder et særskilt afdelingsmøde før den ordinære generalforsamling eller afdelingsmøde samtidig med den ordinære generalforsamling. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til afdelingens medlemmer. Følgende punkter skal være på dagsordenen:

1.    Valg af dirigent.
2.    Beretning.
3.    Information om regnskab.
4.    Forslag.
5.    Information om budget.
6.    Valg af bestyrelse bestående af 5 medlemmer efter afdelingens bestemmelser. Formand og evt. menige bestyrelsesmedlemmer vælges ulige årstal, og kasserer og sekretær vælges i lige årstal. Valget gælder for 2 år ad gangen. 
7.    Valg af 2 suppleanter og evt. udvalg.
8.    Valg af 5 delegerede og mindst 2 suppleanter til BIF’s generalforsamling.
9.    Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
10.    Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 3 dage før afdelingsmødets afholdelse

Et medlem, der allerede er valgt ind i en af de øvrige afdelingers bestyrelse, kan ikke vælges til afdelingens bestyrelse, heller ikke som revisor eller suppleant. For medlemmer under 18 år har én forældre eller værge stemmeret på afdelingsmøder. 

Dirigenten, der leder afdelingsmødet, underskriver sekretærens referat senest 14 dage efter afdelingsmødets afholdelse.

Ekstraordinært afdelingsmøde indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når 20 % af afdelingens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom overfor afdelingsformanden. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, som skal afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er modtaget, sker i et lokalt blad med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder finder sted efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse.

Sekretæren udfærdiger mødereferater, der tilsendes afdelingsbestyrelsens medlemmer.

Opløsning af en afdeling eller udtrædelse af BIF kan finde sted på et afdelingsmøde, hvor mindst 2/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er mødt, og hvor 2/3 af de fremmødte vedtager afdelingens opløsning eller udtrædelse af BIF. I tilfælde af afdelingens opløsning eller udtrædelse af BIF overgår alle dens aktiver og passiver til BIF. 


§ 11. BIF opløsning

Bestemmelse om BIF’s opløsning kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af de delegerede skal være til stede, og der kræves 2/3 af de afgivne stemmer til gyldig beslutning om opløsning. Hvis et tilstrækkeligt antal delegerede ikke er til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig med forannævnte kvalificerede majoritet uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede delegerede.

I tilfælde af BIF’s opløsning overgår alle dens nettoaktiver til idræts- eller ungdomsorganisationer i området. Aktivernes fordeling bestemmes af borgmester, formand for børne- og kulturudvalget og formanden for BIF.


Ovenstående vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling den 15. februar 2017.
Bagterp Idrætsforening | Fuglsigvej 52 | 9800 Hjørring